Logo

News

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJA I PROCEDURY

17.05.2021

INFORMACJA O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2021 r.
W TYM O ZASADACH OKREŚLONYCH W WYTYCZNYCH CKE, MEN i GIS.

 

1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

 • 25 maja 2021 r.- język polski, rozpoczęcie godzina 9.00
 • 26 maja 2021 r. - matematyka, rozpoczęcie godzina 9.00
 • 27 maja 2021 r. - język angielski, rozpoczęcie godzina 9.00

2. Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów:

 

3. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):

 • Uczniowie przychodzą do szkoły w dniu egzaminu na godzinę 8.30:
   - KLASA VIII A wejście od strony sali gimnastycznej (WYJŚCIE EWAKUACYJNE NR 4), uczniowie kierują się do sali gimnastycznej,
     - KLASA VIII B wejście przeszklone nr 3 od strony boisk Orlik, uczniowie kierują się do małej sali ćwiczeń
  (sala nr 2) na parterze.
 • Egzamin będzie odbywał się w salach lekcyjnej nr 10, 11, 12 oraz w sali nr 13 (uczniowie korzystający z dostosowań – wydłużony czas).
 • Uczeń każdego dnia egzaminu musi posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną, dowód osobisty) do okazania go w razie potrzeby.
 • Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
  W przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych); dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
 • Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 • Czekając na wejście do szkoły oraz sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających .
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający może zdjąć maseczkę, jednakże ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 • W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają
  to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Należy pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu jak i po jego zakończeniu.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Przed wejściem do sali egzaminacyjnej przewodniczący zespołu egzaminacyjnego losuje numer stolika, przy którym uczeń będzie pisał egzamin oraz przekazuje zdającym naklejki przygotowane przez OKE.
 • Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo.
 • Po otrzymaniu arkuszy uczniowie powinni: sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego, zakodować arkusz – czyli wpisać w wyznaczone miejsce swój kod ucznia (np. A09 lub A17), nr pesel oraz nakleić naklejkę i zapoznać się z instrukcją pracy z arkuszem.

 

 

 

 • Po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela zdający otwierają arkusz i przystępują do pracy.
 • Uczeń zgłasza koniec pracy z arkuszem przez podniesienie ręki i odłożenie arkusza na bok stolika.
 • Po upływie podstawowego czasu pracy z arkuszem uczniowie mają jeszcze dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 • Uczniowie, którzy korzystają z dostosowań nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

 • Podczas egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego uczniowie oddają cały arkusz - nic nie wyrywają.

 

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty dostępne są dodatkowe materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty w tym informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego, arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.
 

PROSIMY RÓWNIEŻ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ.

Procedura dotycząca organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą

PROCEDURA_-_EGZAMIN_OSMOKLASISTY_2021_-_PSP_IM.K.S.WYSZYŃSKIEGO.pdf

 

Dyrektor zaprasza

mgr Katarzyna Grzyb

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul.Szkolna 4 
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel./fax: 48 67 41 221
tel: 48 67 40 002 
e-mail:

specjw@box43.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.